โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเมืองไพรผู้นำชุมชนประชาชนจากหมู่บ้านภายในเทศบาลตำบลเมืองไพร
พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียน ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองไพร
ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆและหญ้าแฝกบริเวณถนนคลองคู่ค่าย โดยในวันงานนั้นมี
นายเธียรชัย พุทธรังษี นายอำเภอเสลภูมิเป็นประธานและได้ร่วมปลูกต้นไม้ด้วย
ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556


กลับสู่หน้าหลัก